Yanagiba / Fuguhiki - Slicer

Deba - Butchery

Takohiki Slicer Sushi Sashimi Knife

Gyuoto - Chef's Knife